พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ
พล.ต.อุรุพงษ์ กาญจนสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ./หน.คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ตามนโยบายการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของ ทบ.ประจำปี 2554
ในโอกาสเดินทางมาตรวจหน่วยและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน
รวมทั้งเยี่ยมชมโรงประกอบเลี้ยง,เขตสุขาภิบาลและวิสาหกิจชุมชนของหน่วย เมื่อ 24 ก.พ.54