::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::ช.พัน.112 ช.1 รอ. จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม “ธรรมสารประภัสสร” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว
ณ ศาลาอนุสรณ์ 80 ปีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผาติการาม เขตดุสิต กทม. ซึ่งหน่วยได้จัดกำลังพลร่วมโครงการ ฯ เป็นประจำทุกเดือน
ผลการปฏิบัติ : กำลังพลและครอบครัว มีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติธรรมตามสมควร และพร้อมเข้าร่วมโครงการในโอกาสต่อไป

   
                                                                                                                                                
 

:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037