::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.54   พ.อ.ชลชัย  เกิดแจ่ม  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. และชุดวิทยากรเสริมสร้างความเข้าใจ (ชสจ.) อ.ดำเนินสะดวก
พบปะประชาชนในพื้นที่ ต.ตาหลวง ณ วัดปรกเจริญ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลในการรื้ออาคารเรียนเก่าวัดสอนประดิษฐ์วราราม  
ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งหน่วยได้ให้การสนับสนุน ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 มิ.ย.54


ชุดวิทยากรเสริมสร้างความเข้าใจ  (ชสจ.) อ.ดำเนินสะดวก เป็นวิทยากรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ รพ.สต. ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี เมื่อ 15 มิ.ย.54


ชุดวิทยากรเสริมสร้างความเข้าใจ  (ชสจ.) อ.ดำเนินสะดวก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
ในโครงการเยาวชนวัยใสใจสะอาด ณ อาคารเรียนโรงเรียนวัดปรกเจริญ ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก
และในวันเดียวกัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่อง การดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และการดูแลสิ่งแวดล้อม
ณ ศาลาอเนกประสงค์ตลาดน้ำดำเนินฯ ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี เมื่อ 18 มิ.ย.54


ชุดวิทยากรเสริมสร้างความเข้าใจ  (ชสจ.) อ.ดำเนินสะดวก เข้าร่วม  “ โครงการครู ข ”  จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี   
โดยมี นายสุเทพ  โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธาน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นครูอบรมให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  (อสม.) ในเรื่องเกี่ยวกับ "การสาธารณสุขอนามัยในชุมชน"
และจะปฏิบัติเป็นรูปธรรมในทุกอำเภอของจังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี   เมื่อ 5 ก.ค.54


ชุดวิทยากรเสริมสร้างความเข้าใจ (ชสจ.) อ.ดำเนินสะดวก ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชน
ตามแนวทางที่ได้รับความรู้มาจากการอบรม “โครงการครู  ข”  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการดังกล่าว 
พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชาติไทย   เมื่อ 6 ก.ค.54


ชุดวิทยากรเสริมสร้างความเข้าใจ (ชสจ.) อ.ดำเนินสะดวก  เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชาติไทย
และร่วมกิจกรรมสันทนาการ  “โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสายใยรักครอบครัว”  จัดโดย อบต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก
โดยมี  นายอนันต์  เอี้ยวสุวรรณ  นายก อบต.ดอนไผ่ เป็นประธาน   เมื่อ 7 ก.ค.54

                                                                                                                                                 
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)