::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::                                
                                                                           
                                                                    
•  เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ ๕ ทรงใช้พระปรีชาญาณอันสุขุมด้วยการปฏิรูปการปกครองประเทศไทยที่ยังไม่เหมาะสม ทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการทหาร ทรงมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ เพื่อความมั่นคงแห่งราชบัลลังก์ และเพื่อความเจริญทางด้านการทหารให้เหมาะกับกาลสมัย และสามารถรักษาความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติได้ ซึ่งผลการปฏิรูปทางการทหาร นอกจากจะช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเมืองภายในให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้วยัง สามารถสร้างกำลังกองทัพของชาติที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพียงพอแก่การรักษาความสงบภายใน การป้องกันภัยจากการคุกคามของต่างประเทศ ตลอดจนสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้ และ หน่วยทหารช่างก็เป็นหน่วยหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันก็ตาม
•   ความเป็นมา ของทหารช่างในสมัยโบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับการแบ่งกองทหารสุโขทัย แต่จากที่พบในมังรายศาสตร์ มีการจัดแบ่งตามความสำคัญของเหล่าทหารออกเป็น เหล่าพลช้าง เหล่าพลม้า และเหล่าราบ ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงได้ปรากฏหลักฐานว่า กองทัพไทย ได้จัดแบ่งทหารออกเป็น ๔ เหล่า เรียกว่า “ จตุรงค์เสมา” ได้แก่ทหารราบ หรือ พลเท้า (พลานึก) ซึ่งรวมทหารปืนใหญ่เข้าไว้ด้วย ทหารม้า หรือ พลม้า (หัยนึก) ทหารช้าง หรือ พลช้าง (คชานึก) และทหารช่าง ซึ่งตามคติพราหมณ์ไม่ได้จัดทหารช่าง แต่จัดทหารเหล่ารถรบ (รถานึก) จะเห็นได้ว่าไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดเกี่ยวกับเหล่าทหารช่างในสมัยโบราณจน กระทั่งถึงยุครัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เสด็จขึ้นเสวยราช ได้ทรงจัดตั้งกรมทหารต่าง ๆ ซึ่งดัดแปลงจากการจัดทหารของชาว ยุโรปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ ได้ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะปรับปรุงการทหาร ของชาติให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จกลับจากการประพาสประเทศสิงค์โปร์และอินเดีย  ในปีพ.ศ.๒๔๑๕ แล้ว ได้ทรงนำแบบอย่างการจัดทหารที่ชาวยุโรปใช้ปฏิบัติอยู่มาดัดแปลงแก้ไข ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยความรู้ที่เกี่ยวกับวิชา ช่างนั้น เท่าที่มีหลักฐานเริ่มต้นจากการที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ได้ทรงมอบหมายให้ชาวอังกฤษ ชื่อ มร.เฮนรี่ อาลบาสเตอร์ ซึ่งรับราชการในสังกัดกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เป็นผู้สอนวิชาต่าง ๆ เช่น แผนที่ , ไฟฟ้าและโทรเลข เป็นต้น ให้แก่นายทหารมหาดเล็ก
•    ในปี พ.ศ. ๒๔๑๗ ชาวอังกฤษ ชื่อ มร.เฮนรี่ รีด ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดตั้งบริษัทเพื่อสัมปทานการก่อสร้างและบำรุงรักษาเส้นทางสายโทรเลขตามหัว เมืองต่าง ๆ ในประเทศไทยอีกครั้ง หลังจากที่ไม่สามารถดำเนินการได้มาแล้วครั้งหนึ่ง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ ไม่ทรงโปรดให้ มร.เฮนรี่ เป็นผู้ดำเนินการ แต่ได้ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ จัดตั้งกองทหารอินยิเนีย ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๘ เพื่อให้ทำหน้าที่ในการกรุยแนวปักเสาและวางสายโทรเลขจากกรุงเทพ ฯ ไปยังจังหวัดสมุทรปราการ เป็นระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร ทำให้ประเทศไทยมีเครื่องสื่อสารที่ทันสมัยใช้เป็นครั้งแรก โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กรมพระกลาโหมเป็นผู้ดำเนินการ และมีหม่อมเทวาธิราช เป็นผู้อำนวยการสร้างสายโทรเลข กองทหารอินยิเนียนี้จึงเป็นหน่วยกำเนิด ของเหล่าทหารช่าง และเหล่าทหารสื่อสารในปัจจุบัน ( ซึ่งหน่วยทหารช่างสัญญาณได้แยกตังออกไปตั้งเป็นเหล่าทหารสื่อสาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖)
•   หลังจากนั้นเป็นต้นมา “ กองทหารอินยิเนีย ”  ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน ตามลำดับ ดังนี้  ปี พ.ศ. ๒๔๔๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้แปรสภาพ “กองทหารอินยิเนีย” เป็น “กรมทหารช่าง” เพื่อให้นายพันตรี พระองค์เจ้าชายบุรฉัตรไชยากร ทรงดำเนินการฝึกอบรม วิชาทหารช่างสมัยใหม่ ตามแบบทหารอังกฤษ ซึ่งเรียกว่า Royal Engineer คือ ฝึกให้สามารถสร้างสะพาน สร้างถนน สร้างอาคาร ขุดอุโมงค์ ก่อวินาศกรรม จัดเป็นหน่วยสนับสนุนการรบปี พ.ศ. ๒๔๔๙ กรมทหารช่าง ได้รับการสถาปนาเป็น กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ ย้ายหน่วยจากที่ตั้งเดิมในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าที่ตั้งใหม่ที่สะพานแดงบางซื่อ พระนคร จัดกำลังเป็นกองร้อยช่างสะพาน และกองร้อยช่างสัญญาณปี พ.ศ. ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้ง จเรทหารช่างขึ้น ตามคำสั่งกรมยุทธนาธิการ ที่ ๑/๔ ลง ๑ เม.ย.๒๔๕๑ โดยมี พันเอกพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นกำแพงเพชรอัครโยธิน เป็นจเรทหารช่าง พระองค์แรก ขึ้นตรงต่อกรมยุทธนาธิการ และได้กำหนดหน้าที่ไว้ในข้อบังคับหน้าที่จเรทหารบก ร.ศ. ๑๒๗ ลง ๑ เม.ย. ๒๔๕๑ ดังนี้๑. จเรทหารช่างมีหน้าที่ เป็นหัวหน้าในกรมยุทธนาธิการ ขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาการกรมยุทธนาธการ มีหน้าที่ตรวจการณ์ของทหารช่างทั่วไป ให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมที่ตั้งขึ้น ทั้งการรักษาการณ์ และรักษาอาวุธสิ่งของต่าง ๆ ที่มีอยู่ และที่ทหารช่างสร้างขึ้น หรืองานใด ๆ ที่ทหารช่างมีหน้าที่ ทำ ตรวจ แนะนำวิชาและการฝึกหัดของทหารช่างกับทั้งความพร้อมเพรียง สำหรับราชการสนาม เมื่อทหารช่างหลายกองประชุมกัน ซ้อมวิชาในเหล่าทหารช่าง จเรทหารช่างมีหน้าที่เป็น ผู้อำนวยการในเวลาที่ซ้อมนั้นจัดและอำนวยการ โรงเรียนฝึกหัดการทหารช่าง สำหรับนายทหารที่ศึกษาทางการทหารช่าง มีหน้าที่เป็นผู้ตรวจการ ช่างกลต่าง ๆ ของกองทัพบกทั่วไปและในปีเดียวกันนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีกองทหารช่างประจำอยู่ตามกองพลทหารบกต่าง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักร คือ
 • กรมทหารช่างรักษาพระองค์
 • กองทหารช่างที่ ๔
 • กองทหารช่างที่ ๕
 • กองทหารช่างที่ ๕
 • กองทหารช่างที่ ๖
 • กองทหารช่างที่ ๗
 • กองทหารช่างที่ ๙


•    ต่อมากองทหารช่างต่าง ๆ เหล่านี้ได้ยุบรวมและจัดตั้งเป็นกรมทหารช่าง คือ กรมทหารช่างที่ ๑ และกรมทหารช่างที่ ๒ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นทหารช่างกองพันที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ตามข้อบังคับกำหนดหน้าที่จเรทหารบก ร.ศ. ๑๓๐ ให้ตั้งแผนกจเรทหารช่าง ขึ้นการบังคับบัญชาต่อเสนาบดีกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ในการปกครอง ตรวจการฝึกอาวุธกับ เครื่องมือช่าง ตรวจการช่างของกองทัพบก อำนวยการฝึกซ้อมวิชาทหารช่าง จัดทำและอำนวยการโรงเรียนฝึกหัดการช่าง ( ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างและให้ขึ้นกับกรมจเรทหารช่างทหารบก ) ตลอดจนเรียบเรียงตำราแบบฝึกทหารช่าง ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของกรมการทหารช่างในปัจจุบันนั่นเองปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ได้ขยายแผนกจเรทหารช่าง ขึ้นเป็นกรมจเรทหารช่าง ขึ้นการบังคับบัญชาต่อเสนาบดี กระทรวงกลาโหมปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ตามกฎข้อบังคับกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๕๗ ให้เปลี่ยนชื่อ กรมจเรทหารช่าง เป็น กรมจเรช่างทหารบก ขึ้นตรงต่อกรมจเรช่างทหารบก แบ่งออกเป็น ๔ แผนก คือแผนกที่ ๑ การศึกษา , แผนกที่ ๒ การสื่อสาร , แผนกที่ ๓ การประปาและไฟฟ้า , แผนกที่ ๔ การช่างกลและรถไฟ
•   ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดทหารช่าง ซึ่งจัดตั้งเพื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็นโรงเรียนการช่าง และให้ขึ้นกับ กรมจเรการช่างทหารบก ซึ่งในขณะนั้นแบ่งส่วนราชการออกเป็นแผนกที่ ๑ การทหารสื่อสารแผนกที่ ๒ ช่างประปาและช่างรถไฟ และแผนกโรงเรียนนายทหารช่างปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ไทยประกาศสงครามกับเยอรมัน เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้มีประกาศกระทรวงกลาโหม ยกเลิกกองทหารช่างทั้งหมด คงจัด ให้มีเพียง ๓ กรมทหารบกช่าง เท่านั้นคือ กรมทหารบกช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ , กรมทหารบกช่างที่ ๒ และกรมทหารบกช่างที่ ๓ นอกจากนี้ได้มีการกำหนด หน้าที่กรมจเรต่างๆ ในกระทรวงกลาโหม ตามข้อบังคับสำหรับทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยให้มี กรมจเร การช่างทหารบก มีหน้าที่เกี่ยวกับทหารช่างและเครื่องมือช่าง มีจเรการช่างทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชา สิทธิ์ขาด ขึ้นตรงต่อเสนาบดีกระทรวงกลาโหม  
•  ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ กรมจเรการช่างทหารบก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมจเรทหารช่าง ขึ้นอยู่กับกระทรวงกลาโหม แบ่งส่วนราชการออกเป็น แผนกที่ ๑ ถึง แผนกที่ ๔
•  ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ หน่วยทหารช่างเปลี่ยนแปลงเป็น
 • กรมจเรการช่างทหารบก
 • กรมทหารช่าง ที่ ๑ รักษาพระองค์ มี ๒ กองพัน คือกองพันทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์กองพันทหารช่างที่ ๒ ช่างเครื่องสัญญาณ
 • กรมทหารช่างที่ ๒ ช่างสะพาน
 • กรมทหารช่างที่ ๓ ช่างรถไฟ
•    ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ กรมจเรทหารช่างมาขึ้นกับกรมจเรทหารบก ในสมัยนี้กิจการทหารช่าง ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต่อมาได้โอนกรมจเรทหารช่าง มาอยู่ในบังคับบัญชาของกรมเสนาธิการทหารบกและได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัด ดังนี้ แผนกที่ ๑ กองการศึกษา , กองทดลองและออกแบบ , แผนกที่ ๒ กองสื่อสารทั่วไป , กองไฟฟ้าและเคมีแผนกโรงเรียนทหารช่าง
•   ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๔๗๓ กรมจเรทหารช่าง เปลี่ยนไปขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการทหารบก และได้มีการยุบเลิกกองต่าง ๆ ในแผนกที่ ๑ และแผนกที่ ๒ คงจัดให้มีเพียง แผนกที่ ๑ แผนกที่ ๒ และแผนก โรงเรียนทหารช่างนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดหน่วยทหารช่างใหม่ โดยยุบกรมจเรทหารช่าง เป็นกองบังคับการทหารช่างและสื่อสาร ขึ้นตรงต่อกองทัพบก มีหน่วยในบังคับบัญชาคือ
 • กองพันทหารช่างที่ ๑
 • กองพันทหารช่างที่ ๒
 • กองพันทหารสื่อสารที่ ๑
 • กองพันทหารสื่อสารที่ ๒
•    ต่อมาในช่างปี พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๘๓ กองบังคับการทหารช่างและสื่อสาร ได้แปรสภาพเป็น แผนกที่ ๔ ของกรมจเรทหารบก ซึ่งจัดแบ่งหน่วยเป็น
 • เเผนกที่ ๑  ทหารราบ
 • เเผนกที่ ๒  ทหารม้า
 • เเผนกที่ ๓  ทหารปืนใหญ่
 • เเผนกที่ ๔  ทหารช่าง
 • เเผนกที่ ๕  ทหารสื่อสาร


•    และในระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๔ แผนกที่๔ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น แผนกทหารช่าง ขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการทหารบก ตามคำสั่งทหารที่ ๒๓๑/๒๒๒๖๕ ลง ๕ มิ.ย.๘๔ โดยมีการจัดหน่วยใหม่ดังนี้คือ กองบังคับการ , กองการศึกษา , กองฝึก,กองวิทยาการ , หมวดสัมภาระ , หมวดเสนารักษ์ , โรงเรียนทหารช่าง , กองโรงเรียนทหารช่าง, กองโรงเรียนนายสิบทหารช่าง และในช่วงนี้เองแผนกทหารช่าง ได้ย้ายจากจังหวัดพระนครไปตั้งที่อยู่ จังหวัดราชบุร
•     ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ แผนกทหารช่างแปรสภาพเป็นกรมจเรทหารช่าง ขึ้นตรงต่อกรมจเรทหารบก ตั้งอยู่จังหวัดราชบุรี ตามค่ำสั่ง ทบ.พิเศษ ลับ - ด่วน ที่ ๒๔๐ ลง ๔ ธ.ค. ๘๘ เรื่องของการเตรียมจัดกำลังตามอัตรากองทัพบก ๘๙ การยุบหน่วยตามอัตรากองทัพบก ๘๖ มีการจัดหน่วยดังนี้ จังหวัดราชบุรี ตามคำสั่ง ทบ.พิเศษ ลับ-ด่วน ที่ ๒๔๐ ลง ๔ ธ.ค.๘๘ เรื่องของการเตรียมการจัดกำลังตามอัตรากองทัพบก ๘๙ การยุบหน่วยตามอัตรากองทัพบก ๘๖ มีการจัดหน่วยดังนี้กองบังคับการกรม , แผนกเทคนิค , แผนกศึกษา และแผนกคลัง จนถึงเดือน มีนาคม ๒๔๙๓ ได้มีคำสั่งกระทรวงกลาโหมพิเศษที่ ๑๓/๔๖๖๙ ลง ๒๐ มี.ค. ๙๓ ให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดหน่วย โดยจัดส่วนราชการออกเป็น กองบังคับการกรม , แผนกที่ ๑ , แผนกที่ ๒ แผนกที่ ๓ และแผนกที่ ๔   ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ กรมจเรทหารช่างได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมการทหารช่าง ขึ้นตรงต่อกองทัพบก ตาม คำสั่งกระทรวงกลาโหม (พิเศษ) ที่ ๕๙/๒๓๖๔๐ เรื่องแก้อัตรากองทัพบก ๙๑ (ครั้งที่ ๕๓) ลง ๑๙ พ.ย. ๙๕ มีการจัดส่วนราชการดังนี้ – กองบังคับการกรม - กองกลาง – กองวิทยาการ - กองฝึกและศึกษา - กองเครื่องอุปกรณ์การช่าง – ศูนย์การฝึกทหารช่าง – กองยุทธโยธา - กองเสนารักษ์ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ปรับปรุงอัตราการจัดกรมการทหารช่างใหม่ โดยแบ่งกิจการของการทหารช่างออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ คือ กองบังคับการ กรมการทหารช่าง กับโรงเรียนทหารช่าง แบ่งส่วนราชการออกเป็น
 • กองบังคับการกรม
 • กองเครื่องช่วยฝึก
 • กองบริการ
 • กองเครื่องอุปกรณ์การช่าง
 • กองเสนารักษ์
 • กองร้อยรักษาการณ์
 • โรงเรียนทหารช่าง ปี พ.ศ.๒๔๙๘
 • กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ ( ได้รับสถาปนาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๙ ) ได้มาขึ้น ต่อกรมการทหารช่าง ราชบุรี มีหน่วยขึ้นตรง ๓ กองพัน คือ กองพันทหารช่างที่ ๔ ( ภายหลังแปรสภาพเป็น กองพันทหารช่างที่ ๖ ) ,กองพันทหารช่างที่ ๕ , และกองพันทหารช่างที่ ๒ , กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์
•    ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดกรมการทหารช่างใหม่ โดยได้รับอนุมัติตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑/๓๕ เรื่องแก้อัตราของหน่วยต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อบังคับทหารว่าด้วยการกำหนดกำลังเจ้าหน้าที่กองทัพบกในเวลา ปกติ พ.ศ. ๒๔๙๑ ลง ๓ ม.ค. ๒๕๐๑ กรมการทหารช่าง ได้จัดส่วนราชการใหม่ ดังนี้.-
 1. กองบังคับการกรมการทหารช่าง
 2. ศูนย์การทหารช่าง
 3. กองคลัง ทหารช่าง
 4. กรมทหาร ช่างที่ ๑ รักษาพระองค์
  •    ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ตั้งของกรมการทหารช่างและ จทบ.ร.บ. ได้รับพระราชทานชื่อค่ายว่า “ ค่ายภาณุรังษี ”
•    ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดของกรมการทหารช่าง ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๗๕/๑๑ ลง ๒๙ ก.ค. ๑๑ ซึ่งเป็นการจัดส่วนราชการตาม อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๓๒๐๐ และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้   ที่ตั้งหน่วยสถานที่ตั้ง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
  ภารกิจ หน้าที่ กรมการทหารช่าง
1. ภารกิจ กรมการทหารช่าง มีหน้าที่
 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ การผลิต จัดหา ซ่อมบำรุง และการบริการสิ่งอุปกรณ์สายทหารช่าง
 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับ และดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างรวมทั้งซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กำหนดหลัก นิยม และทำตำรา ตลอดทั้งการฝึก และศึกษาของเหล่าทหารช่าง มีเจ้ากรมการทหารช่างเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
2.การแบ่งมอบ เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อกองทัพบก ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ
 • เสนอแนะ และให้คำแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการทหารช่าง
 • เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการ ส่งกำลัง และซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สานทหารช่าง ให้กับหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก
 • วิจัย พัฒนา กำหนดหลักนิยม จัดทำตำรา และคู่มือเกี่ยวกับวิทยาการและสิ่งอุปกรณ์ สายทหารช่าง
 • วางแผน อำนวยการ จัดทำหลักสูตร แนวสอน และดำเนินการฝึกศึกษากำลังพลเหล่าทหารช่าง และเหล่าทหารอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการ ผลิต และควบคุมกำลังพลเหล่าทหารช่าง
 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างรวมทั้งซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.การแบ่ง ส่วนราชการ และหน้าที่ กรมการทหารช่าง แบ่งส่วนราชการออกเป็น
 • แผนกธุรการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณและการธุรการกำลังพลของกรมการทหารช่าง
 • กองกำลังพล มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ และสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับ กิจการกำลังพลเหล่าทหารช่าง
 • กองยุทธการ และการข่าว มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย วางแผนอำนวยการประสานงาน และกำกับการเกี่ยวกับการปฏิบัติทางยุทธการ การจัดหน่วย การฝึกและศึกษาของเหล่าทหารช่างรวมทั้งการข่าว การรักษาความปลอดภัย และกิจการพลเรือนของกรมการทหารช่าง
 • กองส่ง กำลังบำรุง มีหน้าที่
  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการเกี่ยวกับการส่งกำลังและซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก
  • อำนวยการ กำกับการเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงของกรมการทหารช่าง
 • กองโครงการ และงบประมาณ มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณและการตรวจสอบวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานของหน่วย
 • แผนกจัดหา มีหน้าที่ ดำเนินการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ตามแผนจัดหาที่ได้รับอนุมัติ
 • กองบริการ มีหน้าที่ ดำเนินการสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ของกรมการทหารช่างเกี่ยวกับการ สวัสดิการ การขนส่ง การพลาธิการ การสรรพาวุธ และการบริการอื่น ๆ รวมทั้งจัดการรักษาการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กองเครื่อง ช่วยฝึก มีหน้าที่
  • ดำเนินการส ร้าง และซ่อมเครื่องช่วยฝึก ให้เหมาะสมกับการฝึก และศึกษา เพื่อสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ของเหล่าทหารช่าง
  • วิจัย พัฒนา และปรับปรุงเครื่องช่วยฝึกให้ทันสมัย
  • ให้คำแนะนำ ในการใช้เครื่องช่วยฝึก รวมทั้งการเก็บรักษาและแจกจ่าย
 • กองวิทยา การ มีหน้าที่
  • ให้คำ ปรึกษา ข้อเสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับวิทยาการของเหล่าทหารช่าง
  • วิจัย พัฒนา กำหนดหลักนิยมและจัดทำสถิติ ตลอดจนเผยแพร่วิทยาการทหารช่าง
  • ดำเนินการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง และจัดห้องสมุดของกรมการทหารช่าง
 • กองคลัง ทหารช่าง มีหน้าที่ ดำเนินการ และกำกับการบริหารงานคลัง การส่งกำลังการซ่อมบำรุง และการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์สายช่าง เพื่อสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบกและหน่วยอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • กองการก่อสร้าง มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการ เกี่ยวกับการก่อสร้าง รวมทั้งซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
 • โรงเรียน ทหารช่าง มีหน้าที่ อำนวยการ ดำเนินการฝึกศึกษาให้กับกำลังพลเหล่าทหารช่างและอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบ รวมทั้งปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการฝึกศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียนทหารช่าง
 • หน่วยทหารช่างที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
  • กองพลทหาร ช่าง มีหน้าที่ รับผิดชอบในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่เกินขีด ความสามารถ ของ กองพลพัฒนาของกองทัพภาค และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพบก ด้านการพัฒนาประเทศ ให้มีประสิทธิ์ภาพสูงขึ้น
  • กองพันทหาร ช่าง กรมการทหารช่าง มีหน้าที่ เป็นหน่วยลูกมือของกรมการทหารช่าง ในการสนับสนุนการฝึกศึกษา และเป็นหน่วยปฏิบัติในการวิจัยพัฒนาปรับปรุงหลักนิยมของเหล่าทหารช่าง กับเป็นหน่วยปฏิบัติทางยุทธวิธีได้เมื่อจำเป็น
                                                                         วันสถาปนาหน่วย ตรงกับวันที่ ๒๓ มิถุนายน ของทุกปี

                                                                                                                                                                                                                                                                                            /// อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ กช.///
>>> กลับหน้าหลัก <<<
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)