::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


                                            
                         นับตั้งแต่กองทัพบกได้จัดตั้งกองพันทหารช่างก่อสร้างขึ้นเป็นหน่วยแรกในปี พ.ศ.๒๕๑๒
คือ กองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ (ช.พัน.๑๑๑) หารช่างได้มีบทบาทที่สำคัญในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งใน
และนอก กองทัพบกซึ่งสามารถสนองตอบนโยบายของกองทัพบก ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนาประเทศ ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญได้อย่างเป็นรูปธรรม จากผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว จึงทำให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน,  องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งในขณะนั้น  กองทัพบก มีหน่วยทหารช่างก่อสร้างเพียงหน่วยเดียว ประกอบกับมีปริมาณงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
                        ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๒๐ กรมการทหารช่าง (กช.)  จึงได้ขออนุมัติจากกองทัพบก ถึงความจำเป็นในการขอจัดตั้งกองพันทหารช่างก่อสร้างขึ้นอีก ๑ กองพัน หลังจากที่อนุมัติให้ปรับ อจย. ๕-๑๑๕ ให้เหมาะสมแล้ว
                        กองทัพบกได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งหน่วย ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ)ที่  ๑๓๕/๒๕๒๑ ลง ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๑ เรื่อง จัดตั้ง กองพันทหารช่างที่ ๑๑๒ โดยใช้ อจย. หมายเลข ๕–๑๑๕ ( ๒๙ พ.ย.๑๙ )  ดังนั้น จึงถือว่า วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย และยึดถือวันนี้ (๓๐ พฤศจิกายน) ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ช.พัน.๑๑๒ เรื่อยมา

ประวัติการขึ้นการบังคับบัญชา
กองพันทหารช่างที่ ๑๑๒ กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์  (ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.)
กำหนดให้ขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยต่าง ๆ ดังนี้.-
           ๑. จัดตั้งหน่วยขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นหน่วยขึ้นตรงของ ทบ.  
                 โดยมอบอำนาจการบังคับบัญชาไว้กับกรมการทหารช่าง
           ๒. ปี พ.ศ.๒๕๒๓  เป็นหน่วยในอัตราของ กรมทหารช่างที่ ๑๑ (ช.๑๑)  
           ๓. ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นหน่วยในอัตราของ กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ (ช.๑ รอ.)
           ๔. ปี พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นหน่วยในอัตราของ กรมพัฒนาที่ ๑
           ๕. ปี พ.ศ.๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นหน่วยในอัตราของ ช.๑ รอ.


เกียรติประวัติ 
- หน่วยได้รับพระราชทานธงไชยเฉลิมพล

                          
                                  พ.อ.ไกรศิริ บุรณศิริ ( ผบ.ช.พัน.๑๑๒ ช.๑รอ. ในขณะนั้น)
                    เข้ารับพระราชทานธงไชยเฉลิมพล  จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

                                                       เมื่อ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐


พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม  เนื่องในวันกองทัพไทย ๑๘ ม.ค.ของทุกปี ณ  สนามหน้า บก.กช.  ซึ่งหน่วยได้รับภารกิจจัดกำลังพล จำนวน ๑ กองพันสวนสนามเข้าร่วมในพิธ
  -  หน่วยได้รับการสถาปนาเป็นหน่วยรักษาพระองค์ โดยมีสิทธิประดับเครื่องหมาย “ภปร” บนอกเสื้อด้านขวา
                                       
                                             


 
           ที่ตั้งหน่วย   ค่ายบุรฉัตร  ต.เกาะพลับพลา  อ.เมือง  จ.ราชบุรี โทร.๐๒๓-๓๙๑๐๓๗

ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ เป็นรูปหนุมาน ทหารเอกของพระราม เหาะอยู่กลางอากาศ มือซ้ายถืออาวุธตรี หันหน้าไปทางขวาเบื้องล่างสุดมีแพรแถบปลายแฉกสะบัดขึ้นทั้งสองข้าง กลางแพรแถบมีคำ
ว่า  " กองพันทหารช่างที่ ๑๑๒ "
                                           

อัตราการจัด
ปัจจุบัน ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.  เป็นหน่วยในอัตราของ กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์
(ช.๑ รอ.)  มีอัตราการจัด ประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรงดังนี้.-
                        ๑. กองร้อยกองบังคับการ (ร้อย.บก.)
                        ๒. กองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบำรุง (ร้อย.ช.คม.และ ซบร.)      
                        ๓. กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ ๑  ( ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ ๑ )
                        ๔. กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ ๒ ( ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ ๒ )
                        ๕. กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ ๓  (ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ ๓ )

ธงประจำหน่วย   ขนาด  ๑๐๕ x ๗๐ ซม.

ภารกิจ, การจัด และขีดความสามารถ
ช.พัน.๑๑๒ ช.๑รอ. ใช้  อจย.หมายเลข ๕–๑๑๕ (๒๙ พ.ย.๑๙) ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๑๓๕/๒๑ 
ลง ๓๐ พ.ย.๒๑ เรื่อง การจัดตั้งกองพันทหารช่างที่ ๑๑๒
:: ภารกิจ ::
ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ. มีภารกิจในการสร้างและฟื้นฟูถนน สนามบิน ระบบทางท่อ โครงสร้าง และสาธารณูปโภค ช่วยในการปฏิบัติการกู้ภัยฉุกเฉิน  และพัฒนาประเทศในยามปกติ
:: ขีดความสามารถ ::
๑. สร้างและฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม สะพาน สนามบิน และที่ขึ้นลงสำหรับเครื่องบินปีกหมุน
๒. สร้างอาคารโครงสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง
๓. ขยายทางรถไฟ สะพานรถไฟ และท่าเรือได้อย่างจำกัด
๔. ทำพื้นผิวบิทูเมนได้อย่างจำกัด
๕. ทำการก่อสร้าง เพื่อป้องกันขนาดย่อม
๖. ทำการรบได้อย่างทหารราบ เมื่อจำเป็น

โครงสร้างการจัดหน่วยขึ้นตรง
   
๑. กองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการ (บก.และ ร้อย.บก.)
๒. กองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบำรุง (ร้อย.ช.คม.และ ซบร.)
๓. กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ ๑  (ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ ๑)
๔. กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ ๒ (ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ ๒)
๕. กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ ๓ (ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ ๓) 
 

>>> กลับหน้าหลัก <<<
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)