::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::โครงการสู้วิกฤตเศรษฐกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การปฏิบัติงาน ชป.ที่ 11-12  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
เดือน พ.ค..53
ช.พัน.112 ช.1 รอ. โดย ชุด ชป.ที่ 11-12  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ให้การสนับสนุนชุดวิทยากับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ซึ่งจัดทำโครงการ อบต.พบประชาชน จำนวน 9 หมู่บ้าน ในการนี้ชุดวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับหน้าที่ของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และการเทิดทูนสถาบัน
 

เดือน มิ.ย.53
จัดชุดวิทยากรร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขสถานีอนามัย
ต.บัวงาม  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  เมื่อ 7 มิ.ย.53จัดชุดวิทยากรให้ความรู้และจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชาติไทย พร้อมฉายวีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย 
ให้กับโรงเรียนวัดอุบล ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี   พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
  เมื่อ 11 มิ.ย.53


ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมสันทนาการให้กับชมรมผู้สูงอายุ
(การแสดงมายากล โดย ร.ต.วรุตม์  การรอบรู้ - จ.ส.อ.มนตรี โภคานิตย์ และทีมงาน)  พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก    เมื่อ 17 มิ.ย.53

                                                                                                                                                
>>> กลับหน้าหลัก <<<
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)